تنها صدا است که می ماند

→ بازگشت به تنها صدا است که می ماند